تاریخ انتشار : 1400/6/1 11:13:44
اطلاعیه شماره 2: مناقصه فرآیند ارزیابی و پشتیبانی شرکت­های نرم­افزاری متقاضی اتصال به API به شماره 221-04/1400 با شماره 227-06/1400 تجدید شد.
اطلاعیه شماره2  مناقصه عام دو مرحله ­اي آزمایشگاه ­های نرم افزار درحوزه ارزیابی و پشتیبانی فنی محصولات نرم افزاری حوزه سلامت، متقاضی تبادل داده با سرویس های طرح نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به شماره 221-04/1400 مورخ 21/04/1400" تجدید شد.

مناقصه عام دو مرحله اي آزمايشگاه هاي نرم افزار درحوزه ارزيابي و پشتيباني فني محصولات نرم افزاري حوزه سلامت، متقاضي تبادل داده با سرويس هاي طرح نسخه الكترونيك سازمان تأمين اجتماعي شماره  1400/04-221 مورخ 1400/05/04   را از اينجا دانلودكنيد

 

اصلاحيه 1: زمان تحويل و بازگشايي پاكت هاي  مناقصه عام دو مرحله اي آزمايشگاه هاي نرم افزار در حوزه ارزيابي و پشتيباني فني به شماره 221-04/1400 به شرح ذيل مي باشد.

زمان تحويل پاكت هاي مناقصه

ساعت 14:00 مورخ 04/05/1400

زمان بازگشايي پاكت ها

ساعت 16:40مورخ 04/05/1400

 

اطلاعيه شماره 1: جلسه بازگشايي پاكات (ج) مناقصه فرآيند ارزيابي و پشتيباني شركت­هاي نرم­افزاري متقاضي اتصال به API به شماره 221-04/1400ساعت 14:00 مورخ 16/05/1400، در محل اتاق كنفرانس واقع در طبقه هشتم برگزار مي­گردد. ضمناً حضور در جلسه مذكور اختياري و با ارائه معرفي­نامه رسمي ميسر مي­باشد.

 

اطلاعیه شماره 2: مناقصه فرآیند ارزیابی و پشتیبانی شرکت­های نرم­افزاری متقاضی اتصال به API به شماره 221-04/1400 با شماره 227-06/1400 تجدید شد.