اعضای هیئت مدیره
 دکتر سيد ابوالحسن پورحسيني

نام : دکتر سيد ابوالحسن پورحسيني

سمت : نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

دكتر فواد قادري

نام : دكتر فواد قادري

سمت : رييس هيات مديره

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

شيرين دخت فرهادي

نام : شيرين دخت فرهادي

سمت : عضو هيات مديره

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

عضو هيئت مديره

دکتر شهرام غفاری

نام : دکتر شهرام غفاری

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

عضو غیرموظف هیات مدیره 

مقداد نادری

نام : مقداد نادری

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی :

رزومه کامل :

عضو غیرموظف هیات مدیره