پشتيبانی سخت افزار

مديريت سخت افزاي شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين با كارشناسان زبده، پشتيباني سخت افزاري تجهيزات و پشتيباني سرورهاي HP كليه ادارات كل و شعب بيمه اي و مديريت ها و واحدهاي درماني سازمان تامين اجتماعي (بالغ بر يك هزار واحد) را بر عهده دارد.