تاریخ انتشار : 1400/6/14 11:37:51
"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید لایسنس و تجهیزات HPE به شماره 229-06/1400مورخ 14/06/1400"
"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید لایسنس و تجهیزات HPE به شماره 229-06/1400مورخ 14/06/1400"

اسناد "مناقصه عام یک مرحله ­اي خرید لایسنس و تجهیزات HPE به شماره 229-06/1400مورخ 14/06/1400" را از اینجا دانلود کنید.

"مناقصه عام یک مرحله­ اي خرید لایسنس و تجهیزات HPE به شماره 229-06/1400مورخ 14/06/1400"