تاریخ انتشار : 1400/6/14 11:33:32
"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید کامپیوتر و قطعات به شماره 228-06/1400مورخ 14/06/1400"
"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید کامپیوتر و قطعات به شماره 228-06/1400مورخ 14/06/1400"

برای دریافت اسناد مناقصه یک مرحله ­اي خرید کامپیوتر و قطعات به شماره 228-06/1400مورخ 14/06/1400 اینجا کلیک کنید

"مناقصه عام یک مرحله ­اي خرید کامپیوتر و قطعات به شماره 228-06/1400مورخ 14/06/1400"