تاریخ انتشار : 1400/5/18 10:47:36
اطلاعیه شماره 1: جلسه بازگشایی پاکات (ج) تجدید مناقصه خرید دیزل ژنراتور به شماره 223-05/1400ساعت 14:00 مورخ06/06/1400، در محل اتاق کنفرانس واقع در طبقه هشتم برگزار می¬گردد. ضمناً حضور در جلسه مذکور اختیاری و با ارائه معرفی¬نامه رسمی میسر می¬باشد.
اطلاعیه شماره 1: جلسه بازگشایی پاکات (ج) تجدید مناقصه خرید دیزل ژنراتور به شماره 223-05/1400ساعت 14:00 مورخ06/06/1400، در محل اتاق کنفرانس واقع در طبقه هشتم برگزار می¬گردد. ضمناً حضور در جلسه مذکور اختیاری و با ارائه معرفی¬نامه رسمی میسر می¬باشد.

آگهي تجديد مناقصه عام دو مرحله اي خريد ديزل ژنراتور به شماره 223-05/1400مورخ 06/05/1400 منتشر شد.

اسناد تجديد مناقصه عام دو مرحله اي خريد ديزل ژنراتور به شماره 223-05/1400مورخ 06/05/1400 را از اينجا دانلود كنيد.