تاریخ انتشار : 1400/5/18 10:46:43
اسناد مناقصه عام يك مرحله اي با موضوع خريد تجهيزات HPE به شماره 224-05/1400
اطلاعیه شماره 1: مناقصه عام یک مرحله ­ای با موضوع خرید تجهیزات HPE به شماره 224-05/1400 لغو گردید.

 اسناد مناقصه عام يك مرحله¬اي با موضوع خريد تجهيزات HPE به شماره 224-05/1400 مورخ 16/05/1400 .را ازاينجا دانلود كنيد

اطلاعیه شماره 1: مناقصه عام یک مرحله ­ای با موضوع خرید تجهیزات HPE به شماره 224-05/1400 لغو گردید.