تاریخ انتشار : 1400/5/18 10:30:53
اسناد مناقصه عام يك مرحله اي با موضوع خريد تجهيزات EMC2 به شماره 226-05/1400
اطلاعیه شماره 1: مناقصه عام یک مرحله­ ای با موضوع خرید تجهیزات EMC2 به شماره 226-05/1400 لغو گردید.

 
 

اسناد آگهي مناقصه عام يك مرحله اي با موضوع خريد تجهيزات EMC2 به شماره 226-05/1400 مورخ 16/05/1400 را از اينجا دانلود كنيد.

اطلاعیه شماره 1: مناقصه عام یک مرحله­ ای با موضوع خرید تجهیزات EMC2 به شماره 226-05/1400 لغو گردید.